Stöd och hjälp när det behövs

Stenåsa är en resurs som handläggare vid arbetstopp, under rekryterings fas, sjukskrivningar eller enskilda komplicerade ärenden som tar mycket tid. Exempel på utredningar kan vara hot, jäv eller andra situationer där ni upplever att era resurser inte räcker till. Ibland kan det till exempel vara värdefullt att få hjälp av någon med ett utifrånperspektiv.


Stenåsa är även ett stöd och en hjälp när det behövs chefer för kortare eller längre tid under t ex omorganisation, vakans eller vid arbetstoppar.


På boenden kan ibland enskilda brukare/ klienter påverka en hel arbetsgrupp.
I de fallen kan vi erbjuda stöd till arbetsgruppen för att tillsammans hitta strategier som hjälper brukaren och arbetsgruppen framåt.


Våra konsulter kännetecknas av ett professionellt bemötande som bygger på förmågan att visa respekt, ödmjukhet och empati samt att kunna skapa och upprätthålla en förtroendefull relation med den enskilde och med goda kunskaper avseende handläggning och gällande lagstiftning.


Våra konsulter har förmåga att vara tydliga, sakliga och kan uttrycka sig – muntligt och skriftligt – så att den enskilde kan förstå. De har även förmågan att kunna bemöta människor i kris och kan urskilja vad som är den enskildes behov och önskemål och vad som är de anhörigas önskemål utan att kränka någon.